Afdeling 1 Algemeen, toepassingsgebied

(1) Deze Algemene Handelsvoorwaarden vormen de exclusieve basis voor alle rechtsverhoudingen tussen Citkar GmbH, Pyramidenring 12, 12681 Berlijn, Duitsland, (hierna: “Citkar”) en haar klanten. Citkar aanvaardt geen voorwaarden van de klant die hiermee in strijd zijn of ervan afwijken, tenzij Citkar uitdrukkelijk en schriftelijk met de geldigheid ervan instemt. Deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden gelden ook, wanneer Citkar met kennis van tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de afnemer, zonder voorbehoud van rechten, enige prestatie aan de afnemer levert.

(2) In de zin van deze bedrijfsvoorwaarden zijn klanten uitsluitend ondernemers in de zin van 310/1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).

(3) De Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing in de versie die geldt ten tijde van het sluiten van het contract.

Afdeling 2 Aanbieding, aanbiedingsdocumenten

(1) Indien de bestelling van de klant volgens § 145 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) als offerte geldt, kan Citkar deze binnen twee weken in de vorm van een schriftelijke orderbevestiging aannemen.

(2) Citkar behoudt zich alle eigendomsrechten en auteursrechten voor op illustraties, tekeningen, berekeningen en andere documentatie. Dit geldt ook voor als “vertrouwelijk” aangeduide schriftelijke documentatie. De klant dient de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Citkar te verkrijgen alvorens deze aan derden bekend te maken.

Afdeling 3 Prijzen, betalingsvoorwaarden

(1) Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, zijn de prijzen van Citkar “af fabriek” en exclusief eventuele verpakking; deze wordt afzonderlijk gefactureerd.

(2) De prijzen van Citkar zijn exclusief de eventuele wettelijke belasting over de toegevoegde waarde; deze wordt als aparte post op de factuur vermeld tegen het wettelijke tarief op de dag van facturering.

(3) Voor kortingen is een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst vereist.

(4) Voor zover in de orderbevestiging niet anders is vermeld, dient de netto koopprijs (zonder enige aftrek) binnen 30 dagen na factuurdatum te worden betaald. In geval van betalingsverzuim zijn de wettelijke regelingen inzake de gevolgen van betalingsverzuim van toepassing.

(5) De afnemer heeft slechts recht op verrekening indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbetwist zijn, of door Citkar zijn erkend. De klant heeft alleen recht op uitoefening van een retentierecht als zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust.

Afdeling 4 Leveringstermijnen

(1) De aanvang van de door Citkar opgegeven leveringstermijn is afhankelijk van de voorafgaande opheldering van alle technische kwesties.

(2) Voorwaarde voor de nakoming van de leveringsverplichting van Citkar is voorts de tijdige en juiste nakoming van de verplichting van de afnemer. Citkar behoudt zich het recht voor bezwaar te maken tegen niet nagekomen overeenkomsten.

(3) Indien de klant in verzuim is met de acceptatie of opzettelijk andere medewerkingsplichten schendt, heeft Citkar het recht om vergoeding te verlangen van de schade die hierdoor ontstaat, inclusief eventuele extra kosten. Het recht verdere aanspraken geldend te maken blijft voorbehouden.

(4) Voor zover aan de onder (3) genoemde eisen is voldaan, is de klant aansprakelijk voor elk risico van toevallige schade of van toevallige verslechtering van het verkoopobject vanaf het moment waarop de klant in verzuim is met de afname of schuldverplichtingen heeft.

(5) Voor zover het desbetreffende koopcontract door § 286/2 of 4 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) of § 376 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) als een transactie met vaste datum wordt gedefinieerd, is Citkar aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen. Citkar is eveneens aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen indien de klant wegens een aan Citkar te wijten vertraging in de levering het recht heeft te beweren dat hij geen belang meer heeft bij de verdere uitvoering van het contract.

(6) Bovendien is Citkar overeenkomstig de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor vertraging in de levering die te wijten is aan een opzettelijke of grove nalatige contractbreuk waarvoor Citkar verantwoordelijk is; elke fout die door haar vertegenwoordigers of plaatsvervangers wordt veroorzaakt, is toe te schrijven aan Citkar. Indien de vertraging in de levering te wijten is aan een grove nalatigheid in de contractuele nakoming waarvoor Citkar verantwoordelijk is. is de aansprakelijkheid van Citkar voor schade beperkt tot de schade die voorzienbaar is of die typisch kan ontstaan.

(7) Indien de vertraging in de levering te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een wezenlijke contractuele verplichting, is Citkar eveneens aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen; in dit geval is de aansprakelijkheid van Citkar voor schadevergoeding echter beperkt tot de schade die te voorzien is of die typisch kan ontstaan.

(8) Verdere rechtsvorderingen en rechten van de klant blijven voorbehouden.

Afdeling 5 Risico-overdracht, verpakkingskosten

(1) Tenzij in de orderbevestiging anders is vermeld, geschiedt de levering “af fabriek”.

(2) Er worden aparte afspraken gemaakt voor het retourneren van eventuele verpakkingen aan Citkar.

(3) Op verzoek van de klant verzekert Citkar het transport voor de levering; de klant draagt de eventuele kosten hiervoor.

Afdeling 6 Aansprakelijkheid voor gebreken

(1) Overeenkomstig § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) worden aanspraken van de klant wegens gebreken geldend gemaakt onder de voorwaarde dat de klant naar behoren heeft voldaan aan de verplichtingen tot het onderzoeken van de goederen en het meedelen van eventuele gebreken.

(2) Indien het verkoopobject een gebrek vertoont, heeft de klant het recht, naar eigen keuze, om herstel van het gebrek of om levering van een nieuwe zaak zonder gebreken te verzoeken. In geval van herstel van het gebrek of levering van een vervangende zaak is Citkar verplicht alle kosten te dragen die noodzakelijk zijn voor deze latere nakoming, in het bijzonder voor transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, voor zover deze niet toenemen doordat het verkoopobject op een andere plaats dan de plaats van nakoming wordt afgeleverd.

(3) Indien de rectificatie mislukt, heeft de klant het recht om naar eigen goeddunken de overeenkomst op te zeggen of een korting te eisen.

(4) Indien de klant aanspraken op schadevergoeding doet gelden die berusten op opzet of grove nalatigheid, met inbegrip van opzet of grove nalatigheid van de vertegenwoordigers of hulppersonen van Citkar, is Citkar aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen. Voor zover Citkar geen opzet kan worden verweten, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de schade die voorzienbaar is of normaliter kan ontstaan.

(5) Indien Citkar opzettelijk een wezenlijke contractuele verplichting schendt, is zij aansprakelijk overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Ook hier is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de schade die voorzienbaar is of typisch kan ontstaan.

(6) Indien de klant als gevolg van een nalatige plichtsverzaking recht heeft op schadevergoeding in plaats van op een latere prestatie, is de aansprakelijkheid van Citkar beperkt tot vergoeding van de schade die voorzienbaar is of typisch kan ontstaan.

(7) De aansprakelijkheid voor toerekenbaar letsel van leven, lichaam of gezondheid blijft onverlet; dit geldt ook voor de verplichte aansprakelijkheid overeenkomstig de productaansprakelijkheidswet.

(8) Tenzij hierboven anders is bepaald, is aansprakelijkheid uitgesloten.

(9) De verjaringstermijn voor garantieclaims is 24 maanden, gerekend vanaf de overdracht van het risico.

(10) De verjaringstermijn in het geval van een beroep op levering volgens §§ 478, 479 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) blijft onaangetast; gerekend vanaf de levering van de gebrekkige zaak bedraagt deze vijf jaar.

Afdeling 7 Hoofdelijke aansprakelijkheid

(1) Een verdergaande aansprakelijkheid voor schade dan in § 6 is bepaald, is uitgesloten, ongeacht de juridische aard van de ingediende vordering. Dit geldt volgens § 823 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) in het bijzonder voor schadeclaims die voortvloeien uit culpa in contrahendo, uit ander plichtsverzuim of uit onrechtmatige aanspraken op schadevergoeding voor beschadigd eigendom.

(2) De in punt (1) genoemde beperking geldt ook, voor zover de klant in plaats van schadevergoeding vergoeding van nutteloze kosten eist.

(3) Voor zover de aansprakelijkheid voor schade jegens Citkar is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook ten aanzien van de persoonlijke aansprakelijkheid voor schade van de werknemers, vertegenwoordigers en hulppersonen van Citkar.

Afdeling 8 Behoud van eigendomsrecht

(1) Citkar behoudt zich de eigendom van het verkoopobject voor totdat alle betalingen uit de leveringsovereenkomst zijn ontvangen. Indien de klant zich in strijd met de overeenkomst gedraagt, in het bijzonder in geval van betalingsverzuim, heeft Citkar het recht het verkoopobject terug te nemen. Indien Citkar het verkoopobject terughaalt, geldt dit als een terugtrekking uit de overeenkomst. Na terugneming van het verkoopobject heeft Citkar het recht het verkoopobject door te verkopen; de opbrengst van deze verkoop wordt aangewend ter vermindering van de schulden van de afnemer – onder aftrek van de desbetreffende gebruikskosten.

(2) De klant is verplicht om het verkoopobject met zorg te behandelen; in het bijzonder is de klant verplicht om het op eigen kosten voldoende tegen vervangingswaarde te verzekeren tegen brand-, water- en diefstalschade. Indien onderhouds- en inspectiewerkzaamheden noodzakelijk zijn, dient de klant deze tijdig en op eigen kosten uit te voeren.

(3) Bij inbeslagneming of andere ingrepen door derden moet de klant Citkar onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen, zodat Citkar overeenkomstig § 771 ZPO (Duits Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) in rechte kan optreden. Voor zover de derde niet in staat is Citkar de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een rechtsvordering overeenkomstig § 771 ZPO te vergoeden, is de klant aansprakelijk voor de door Citkar geleden schade.

(4) De klant heeft het recht het verkoopobject in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen; in dit geval draagt hij echter alle vorderingen ter hoogte van de eindfactuur (inclusief BTW) die hij uit de doorverkoop op zijn afnemers of derden heeft, over aan Citkar, ongeacht of het verkoopobject zonder of na bewerking is doorverkocht. Ook na de overdracht is de afnemer tot inning van deze vordering bevoegd. Dit laat onverlet de bevoegdheid van Citkar om de vordering zelf te innen. Citkar verplicht zich echter de vordering niet te innen zolang de afnemer zijn betalingsverplichtingen uit de geïncasseerde opbrengsten nakomt, niet in betalingsverzuim is en met name geen aanvraag tot het openen van een akkoord of insolventieprocedure is ingediend of betalingen niet zijn opgeschort. Is dit wel het geval, dan kan Citkar eisen dat de afnemer Citkar informeert over de overgedragen vorderingen en hun debiteuren, alle voor de inning noodzakelijke informatie verstrekt, de relevante documenten overhandigt en de debiteuren (derden) van de overdracht in kennis stelt.

(5) De verwerking of transformatie van het verkoopobject door de afnemer geschiedt steeds voor rekening van Citkar. Indien het verkoopobject e wordt verwerkt met andere objecten die niet aan Citkar toebehoren, verkrijgt Citkar de mede-eigendom van het nieuwe object in de verhouding van de waarde van het verkoopobject (eindfactuurbedrag, inclusief BTW) tot de andere verwerkte objecten op het moment van verwerking. Voor het overige geldt voor de door verwerking ontstane zaak hetzelfde als voor de onder voorbehoud geleverde verkoopzaak.

(6) Indien het verkoopobject wordt verwerkt met andere objecten die niet aan Citkar toebehoren, verkrijgt Citkar de mede-eigendom van het nieuwe object in de verhouding van de waarde van het verkoopobject (eindfactuurbedrag, inclusief BTW) tot de andere verwerkte objecten op het moment van verwerking. Indien de vermenging zodanig plaatsvindt dat de zaak van de afnemer als hoofdzaak moet worden aangemerkt, wordt geacht te zijn overeengekomen dat de afnemer het mede-eigendom naar rato aan Citkar overdraagt. De afnemer behoudt alsdan de uitsluitende of mede-eigendom van de ontstane zaak ten behoeve van Citkar.

(7) Citkar verbindt zich ertoe de haar toekomende zekerheden op verzoek van de klant vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van de zekerheden van Citkar de te waarborgen vorderingen met meer dan 10 % overschrijdt; de keuze van de vrij te geven zekerheden berust bij Citkar.

Afdeling 9 Bevoegde rechter, plaats van uitvoering

(1) de vestigingsplaats van Citkar is de plaats van bevoegdheid. Citkar heeft ook het recht de klant te dagvaarden voor de rechtbank van zijn vestigingsplaats.

(2) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.

(3) Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, is de plaats van uitvoering de vestigingsplaats van Citkar.

§ 1 General | Scope of Application

 • These Citkar Rental Terms (“CMB”) apply between you as a consumer within the meaning of § 13 BGB (German Civil Code) and Citkar GmbH, Pyramidenring 12, 12681 Berlin (“we” or “us”). They govern the rental of a Citkar provided to you by us.
 • These CMB are part of the contract concluded between you and us (“Rental”) and apply exclusively. Deviating, conflicting or supplementary terms and conditions shall only become part of the contract if we have agreed to them in writing.
 • Legally relevant declarations and notifications that you wish to make to us after conclusion of the contract (e.g. setting of deadlines, reminders, declaration of withdrawal) must at least be made in text form in order to be effective, unless otherwise expressly stipulated in these CMB.

§ 2 Subject Matter of the Contract | Conclusion of the Lease

 • We will provide you with a Citkar during the term of your rental. Details about your rental and the Citkar will be agreed upon during the ordering process.
 • Each Citkar is equipped with a telematics box. This counts the kilometers driven for billing purposes.
 • By completing the order process, you make a binding offer to us to conclude a rental agreement. If you receive a confirmation of your order from us by e-mail after completion of the order process, this order confirmation simultaneously represents our acceptance of your offer to conclude a rental agreement. Subsequently, we will agree with you on the time and place of delivery of the Citkar.
 • A digital verification process of the correct identification document may be part of the order process upon delivery. The product will not be delivered if the renter cannot hand over the correct identification documents. Citkar will contact the police if the verification of the identification documents shows that there is a possibility of fraud.

§ 3 Provision of the Citkar | Advertising

 • We will provide you with a Citkar during the term of your rental. Details about the provision of the Citkar will be agreed upon during the ordering process.
 • You are not entitled to a specific Citkar from the category you have chosen.
 • The Citkar and all items given to you in connection with the Citkar (e.g. keys and battery) remain our property or the property of our partner companies at all times.
 • We shall be entitled to inspect the Citkar at any time after prior notice, to replace it in whole or in part and to carry out maintenance and repair work on the Citkar.
 • We reserve the right to add advertising to the Citkar at any time at our discretion. If any advertising attached to or printed on the Citkar is damaged, removed, illegible or otherwise no longer visible, you are required to notify us immediately.

§ 4 Rules of Use

 • When using Citkar, there are certain rules that you must follow at all times:
 • The use of the Citkar is your sole responsibility.
 • You are required to familiarise yourself with the operation of the Citkar before using it.
 • Before each use, you must check the Citkar for road safety, functionality and any defects. In particular, you must check the tire pressure, the functional capability of the lighting system, the battery, the computer and the braking system. If a defect is present at the beginning of your use of the Citkar or if a defect occurs during use, you must refrain from using the Citkar or terminate it.
 • The Citkar is intended exclusively for your personal use. You may therefore not give the Citkar to third parties, allow third parties to use the Citkar in any other way, or sell, lend, sublet, pledge or otherwise encumber the Citkar with securities or rights of third parties.
 • The Citkar is a high-value item. Therefore, you must not damage or destroy the Citkar and you must not carry out any conversions, painting or other changes to the Citkar, its battery or the computer including the software. Excepted from this is the foiling of the superstructure, should a superstructure be selected.
 • You may use the Citkar only in a generally customary manner, avoiding unusual use and only on paved paths and roads.
 • You are required to use and maintain the Citkar and its battery and computer, including the software (if any), in accordance with the instructions for use provided by us.
 • You may not use the Citkar while under the influence of drugs, medication or alcohol.
 • You may only use the superstructure or superstructures of the Citkar properly and for their intended purpose, in particular you may not transport any persons on them.

Pushing, parking and storing the Citkar shall also be considered as use of the Citkar according to these CMB.

 • When using the Citkar, you are obligated to always fully comply with all applicable legal regulations, in particular all road traffic regulations (e.g. the StVO). You must also always ensure that when using the Citkar (i) traffic safety is not impaired, (ii) other road users and pedestrians are not endangered, damaged or obstructed, and (iii) the Citkar, other vehicles or other property of third parties as well as other rights of third parties are not impaired, damaged or endangered.

§ 5 Exchange

 • Subject to this Section 5, you are entitled to “Exchange” free of charge if you have chosen the Mobility Warranty or Insurance. By exchange we mean:
 • the free repair of defects of the Citkar and/or
 • the replacement of the Citkar free of charge.

We shall determine the type and scope of an exchange at our reasonable discretion.

 • During the term of your rental, you can request an unlimited number of exchanges, but there must be a reason for the exchange, such as damage. There are no additional costs for the replacement if you have chosen the mobility guarantee or insurance. If you have not chosen this, we will charge you all the costs for the replacement.
 • You can request an exchange by phone or e-mail. We will arrange the place and time of the exchange with you individually.
 • We will make every effort to make an exchange within 48 hours of receiving your request. However, if we do not meet this target time, you will not be entitled to any compensation or other claims.
 • When we replace the Citkar, you are obliged to return the existing Citkar including the key and battery (if any) to us. Furthermore, you are obliged to set the PIN to 0000.
 • In the event of theft or loss of the Citkar, you are only entitled to a replacement if you are not responsible for the theft or loss. Clause 9 applies.
 • In the event that you submit an exchange request without being entitled to an exchange, we reserve the right to charge you a fee of EUR 400 per incident. This also applies in the event that you do not show up for an agreed exchange appointment.
 • If you fail to notify us of a defect in the Citkar or fail to notify us immediately, you are obligated to compensate us for any resulting damage. This includes all additional costs incurred by us in remedying the damage as well as claims for compensation by third parties which would have been avoided if the defect had been reported in good time.

§ 6 Rent | Fees | Due Date | Terms of Payment

 • For the provision of the Citkar you owe us the monthly rent (“Rent”) agreed with us during the ordering process. The

Rent is due at the beginning of each calendar month in advance for the entire calendar month. If your rent begins or ends within a calendar month, the rent for such a month will be charged to you on a pro rata basis.

 • We reserve the right to adjust the rental price during the term of your rental with effect for the future. We will notify you of any changes to the rent in text form in good time before they come into effect.
 • If agreed with you during the ordering process, we may also charge you a one-time fee.
 • The payment of the rent and any other fees will be made by bank transfer from you. You will receive an invoice at the beginning of the month. This is to be paid immediately. If you do not pay the invoice, we reserve the right to pick up the Citkar. For the pickup of the Citkar we are entitled to activate the GPS function of the Citkar. You have to bear the additional costs resulting from this. If the amount due is not paid within 14 days, we reserve the right to instruct a collection agency to collect the money. All additional administrative costs and extrajudicial collection costs will be borne by you.

§ 7 Securing Against Theft | Key

 • To prevent loss/theft or damage to the Citkar, you are required to change the Citkar’s PIN to an individual pin (not 0000). You can find the instructions in the user manual.
 • We also provide you with two keys for the batteries of the Citkar. You may not make or have made any additional keys (e.g., spare, copy, duplicate). We may keep additional keys for the Citkar in our possession. You are obligated to protect the keys for the Citkar from loss, theft, and unauthorised use at all times and may not give them to any third party.
 • If you damage a key, lose it or it is stolen, you must notify us immediately. In this case we will give you a new key and charge a fee of EUR 50 per key. You must confirm receipt of the new key when you hand it over. If you find a key that has been reported lost, you must immediately send it to us by mail at your expense.

§ 8 Damage to the Citkar

 • You are obligated to report any damage to the Citkar to us within 24 hours after you become aware of the occurrence of the damage. This applies regardless of the extent of the damage and whether you caused the damage or not.
 • If you have caused the damage to the Citkar or if this damage otherwise results from a breach by you of the usage rules prescribed in these CMB (in particular section 4), we reserve the right to demand compensation from you. This does not apply if you have chosen the mobility guarantee or insurance. In the case of insurance, a deductible of EUR 500 is due.
 • In the event of damage to the Citkar due to the (contributory) negligence of a third party, you are obliged to provide us with the identity and contact details of this third party. If the damage occurred in connection with an accident, you are obliged to send us an accident sketch signed by you and the third party. If you do not provide us with the contact details of the third party, even though you know them, we reserve the right to charge you in full for the damage incurred by us, regardless of whether a mobility guarantee or insurance has been chosen.
 • The insurance covers damage and theft and costs EUR 49 gross or EUR 41.18 net per month. This can be booked at any time.
 • The mobility guarantee includes the recovery and towing of the Citkar in case of an accident within 3 hours in Germany. For this purpose, a partner company or we come to your tow.
 • Separate GTCs apply to the mobility guarantee and insurance, which can be found at: https://citkar.com/wp-content/uploads/2021/05/citkar-Loadster-Versicherungspacket.pdf.

§ 9 Theft/Loss of Citkar | Dishonesty Surcharge

 • You are obliged to inform us about the theft/loss of the Citkar or individual parts of the Citkar (e.g. its battery) within 24 hours from your knowledge of it.
 • In case of theft/loss of the Citkar, you are obliged to hand over or send us all keys for the Citkar that you have received from us. You are obliged to support us – as far as reasonable – with regard to filing a report with the police or taking any other legal measures.
 • In case of theft/loss, we are entitled to turn on the GPS function of the Citkar and locate the Citkar.
 • In case of theft/loss of the Citkar and/or battery (if any), we will charge you the purchase price per theft/loss. If you choose the insurance, there is only a deductible. This is calculated as follows:
Citkar (all models)EUR 500
Citkar batteryEUR 500

The deductible does not apply if you have chosen the mobility guarantee.

 • If the Citkar and/or battery (if any) reported by you as lost or stolen is recovered, we may, at our reasonable discretion and depending on the technical and visual condition of the recovered Citkar and/or its battery (if any), refund to you any excess paid.

You are free to prove that we have not suffered any damage or that our damage is significantly lower than the deductible paid by you. We reserve the right to claim further damages.

 • In the event of theft/loss of individual parts of the Citkar (with the exception of the battery), we will charge you a deductible in the amount of the value of the stolen or lost parts. You are free to prove that we have not suffered any damage or that our damage is significantly lower than the deductible paid by you. We reserve the right to claim further damages. This does not apply if you have chosen the mobility guarantee or insurance.
 • If you fail to secure the Citkar as required in Section 7.1 and the Citkar is lost, stolen or damaged as a result, we will charge you a fee of EUR 1,000 in addition to the deductible under Section 9. You are free to prove that we have not suffered any damage or that our damage is significantly lower than the fee paid by you. We reserve the right to claim further damages.
 • Should you breach your obligations under clause 9.1, in particular:
 • fail to inform us of the theft/loss of the Citkar; and/or
 • not hand over or send us the keys for the Citkar that you have received from us,

we will charge you an amount of EUR 4,000. You are free to prove that we have not suffered any damage or that our damage is significantly lower than the amount you have paid. We reserve the right to claim further damages.

 • If it turns out that you have made false statements to our disadvantage, we are entitled to charge you a dishonesty surcharge of EUR 200. This amount is payable in addition to any amounts owed under this clause 9.

§ 10 Term of Your Rent| Termination | Return

 • The term of your rental (the ‘Rental Term’) is agreed upon during the ordering process. To the extent agreed upon in the ordering process, Citkar may charge the renter a one-time fee. The term can also be unlimited.
 • If the lease is concluded by filling out the registration form on the website www.citkar.com and you are a consumer, you have the right to cancel the lease during the 14-day cancellation period without giving any reason. The foregoing shall not apply to the extent that the rental was carried out during the withdrawal period with your express consent and you have waived his right to terminate the rental.
 • In the event that we have agreed to a monthly cancellable rental, the term of Your rental will initially be one month from the date specified in the Order Process and will automatically renew for successive one-month terms unless terminated in accordance with these CMB. You or we may terminate a Monthly Cancellable Lease upon one month’s prior written notice.
 • Switching between our mileage packages is only possible upwards.
 • In the event that we have agreed on a rental with a minimum term, your rental shall commence on the date specified in the order process, but no earlier than the date of provision and shall remain in force until the expiry of the minimum term agreed in the order process. An ordinary termination with effect as of a date prior to the end of the minimum term is excluded, subject to the provisions of clause 10. After the expiry of the agreed minimum term, the rental shall be converted into a monthly terminable rental governed by clause 10.3.
 • Your and our right to extraordinary termination of your lease without notice for good cause (§ 314 BGB) remains unaffected. An important reason that entitles us to terminate the lease without notice exists in particular if:
 • you are in arrears with the payment of more than two rents;
 • you use the outside of your country;
 • you use the Citkar contrary to the usage rules in section 4; or
 • you make false statements to us or repeatedly misuse our services (e.g. by deliberate misrepresentation or unauthorised exchange requests).
 • Any termination must be in text form (e-mail is sufficient).
 • The notice period is 14 days to the end of the month.
 • If you have canceled your rental, you can cancel your cancellation at any time before returning the Citkar to us and reactivate your rental free of charge by email. After returning the Citkar to us, a free reactivation is excluded.
 • When the termination of your lease becomes effective, you are obligated to return the Citkar and any other items provided to you by us (in particular keys and batteries) to us or our partner company. If you return the Citkar to us before the termination of your lease becomes effective, your rights under your lease will end at the time of return; however, we reserve the right to charge you for the rent accrued until the termination of your lease becomes effective. An earlier collection than the termination date of the Citkar is only possible at your own expense.
 • If you do not return the Citkar to us at the agreed time, we will charge you a late fee of EUR 20 per day, up to a maximum of EUR 3,000, until you (i) return the Citkar to us, (ii) reactivate your rental in accordance with Section 10.8, (iii) or take out a new rental. You may prove that we have not suffered any damage or that the damage is significantly lower than the late fee. We reserve the right to claim further damages.
 • We are entitled to terminate the rental at any time in the event of theft or for any of the reasons stated in this clause, to track the Citkar and to confiscate it immediately. In this case, we may use the GPS tracker to track the location of the Citkar.

§ 11 Prohibition of Set-off | Limitation of the Right of Retention

 • You may only offset your claims against our claims if your claims have been legally established, are undisputed or have been acknowledged by us.
 • You may only assert a right of retention (in particular to the Citkar) insofar as this is based on the same contractual relationship as our claim.

§ 12 Data Protection

We will comply with the applicable legal provisions for the protection of personal data.

§ 13 Our Liability

 • We shall be liable without limitation (i) for losses caused by intentional or grossly negligent acts of Citkar or for damages that cannot be excluded due to mandatory statutory provisions, (ii) for the breach of essential contractual obligations, i.e. (iii) for fraudulently concealed defects, (iv) for damages resulting from injury to life, body or health, (v) for claims under the Product Liability Act, and (vi) in the event of an express assumption of a quality guarantee by us. Our further liability is excluded.
 • We are not liable regardless of fault for initial defects of the Citkar (§ 536a para. 1 case 1 BGB).

§ 14 Final Provisions

 • We have not made any additional agreements, written, oral or implied.
 • We may unilaterally amend this CMB at any time for technical, commercial or legal reasons with effect for the future. We will notify you of any change to this CMB in text form at least 1 month before the change takes effect. You may agree or object to the change before it takes effect. However, your consent will be deemed given if you do not object to the change before it becomes effective. We will specifically notify you of this in our change notice. We reserve the right to terminate your lease if you object to any change to this CMB. If the change results in you receiving a service that is materially different from the original service, you, as a consumer, have the right to cancel your rental as of the date the amended CMB becomes effective.

You are not allowed to cancel the lease due to a price change unless the change occurs within three months of the lease closing and you are the consumer.

 • If any provision of this CMB is or becomes void, invalid, unenforceable or unenforceable, in whole or in part, the validity and enforceability of the remaining provisions shall not be affected. You and we are then obligated to agree upon a provision in place of the defective provision that comes as close as legally possible to what you and we would have agreed upon according to the spirit and purpose of this CMB if we had recognised the defectiveness of the provision. The same applies to loopholes in these CMB. This clause 16.3 is not intended to merely shift the burden of proof, but to waive § 139 BGB altogether.
 • Your rental and this CMB as well as all rights arising out of or in connection with it shall be governed exclusively by German law, excluding those norms of private international law which lead to the application of the law of a country other than Germany. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) is excluded.
 • The jurisdiction of the courts for disputes between us and you in connection with your rental and these CMB is governed by the statutory provisions. If you move your domicile or habitual residence to another country outside Germany after the conclusion of the contract, we may bring an action against you before the courts in Berlin.

Citkar Ltd.