Afdeling 1 Algemeen, toepassingsgebied

(1) Deze Algemene Handelsvoorwaarden vormen de exclusieve basis voor alle rechtsverhoudingen tussen Citkar GmbH, Pyramidenring 12, 12681 Berlijn, Duitsland, (hierna: “Citkar”) en haar klanten. Citkar aanvaardt geen voorwaarden van de klant die hiermee in strijd zijn of ervan afwijken, tenzij Citkar uitdrukkelijk en schriftelijk met de geldigheid ervan instemt. Deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden gelden ook, wanneer Citkar met kennis van tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de afnemer, zonder voorbehoud van rechten, enige prestatie aan de afnemer levert.

(2) In de zin van deze bedrijfsvoorwaarden zijn klanten uitsluitend ondernemers in de zin van 310/1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).

(3) De Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing in de versie die geldt ten tijde van het sluiten van het contract.

Afdeling 2 Aanbieding, aanbiedingsdocumenten

(1) Indien de bestelling van de klant volgens § 145 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) als offerte geldt, kan Citkar deze binnen twee weken in de vorm van een schriftelijke orderbevestiging aannemen.

(2) Citkar behoudt zich alle eigendomsrechten en auteursrechten voor op illustraties, tekeningen, berekeningen en andere documentatie. Dit geldt ook voor als “vertrouwelijk” aangeduide schriftelijke documentatie. De klant dient de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Citkar te verkrijgen alvorens deze aan derden bekend te maken.

Afdeling 3 Prijzen, betalingsvoorwaarden

(1) Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, zijn de prijzen van Citkar “af fabriek” en exclusief eventuele verpakking; deze wordt afzonderlijk gefactureerd.

(2) De prijzen van Citkar zijn exclusief de eventuele wettelijke belasting over de toegevoegde waarde; deze wordt als aparte post op de factuur vermeld tegen het wettelijke tarief op de dag van facturering.

(3) Voor kortingen is een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst vereist.

(4) Voor zover in de orderbevestiging niet anders is vermeld, dient de netto koopprijs (zonder enige aftrek) binnen 30 dagen na factuurdatum te worden betaald. In geval van betalingsverzuim zijn de wettelijke regelingen inzake de gevolgen van betalingsverzuim van toepassing.

(5) De afnemer heeft slechts recht op verrekening indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbetwist zijn, of door Citkar zijn erkend. De klant heeft alleen recht op uitoefening van een retentierecht als zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust.

Afdeling 4 Leveringstermijnen

(1) De aanvang van de door Citkar opgegeven leveringstermijn is afhankelijk van de voorafgaande opheldering van alle technische kwesties.

(2) Voorwaarde voor de nakoming van de leveringsverplichting van Citkar is voorts de tijdige en juiste nakoming van de verplichting van de afnemer. Citkar behoudt zich het recht voor bezwaar te maken tegen niet nagekomen overeenkomsten.

(3) Indien de klant in verzuim is met de acceptatie of opzettelijk andere medewerkingsplichten schendt, heeft Citkar het recht om vergoeding te verlangen van de schade die hierdoor ontstaat, inclusief eventuele extra kosten. Het recht verdere aanspraken geldend te maken blijft voorbehouden.

(4) Voor zover aan de onder (3) genoemde eisen is voldaan, is de klant aansprakelijk voor elk risico van toevallige schade of van toevallige verslechtering van het verkoopobject vanaf het moment waarop de klant in verzuim is met de afname of schuldverplichtingen heeft.

(5) Voor zover het desbetreffende koopcontract door § 286/2 of 4 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) of § 376 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) als een transactie met vaste datum wordt gedefinieerd, is Citkar aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen. Citkar is eveneens aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen indien de klant wegens een aan Citkar te wijten vertraging in de levering het recht heeft te beweren dat hij geen belang meer heeft bij de verdere uitvoering van het contract.

(6) Bovendien is Citkar overeenkomstig de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor vertraging in de levering die te wijten is aan een opzettelijke of grove nalatige contractbreuk waarvoor Citkar verantwoordelijk is; elke fout die door haar vertegenwoordigers of plaatsvervangers wordt veroorzaakt, is toe te schrijven aan Citkar. Indien de vertraging in de levering te wijten is aan een grove nalatigheid in de contractuele nakoming waarvoor Citkar verantwoordelijk is. is de aansprakelijkheid van Citkar voor schade beperkt tot de schade die voorzienbaar is of die typisch kan ontstaan.

(7) Indien de vertraging in de levering te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een wezenlijke contractuele verplichting, is Citkar eveneens aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen; in dit geval is de aansprakelijkheid van Citkar voor schadevergoeding echter beperkt tot de schade die te voorzien is of die typisch kan ontstaan.

(8) Verdere rechtsvorderingen en rechten van de klant blijven voorbehouden.

Afdeling 5 Risico-overdracht, verpakkingskosten

(1) Tenzij in de orderbevestiging anders is vermeld, geschiedt de levering “af fabriek”.

(2) Er worden aparte afspraken gemaakt voor het retourneren van eventuele verpakkingen aan Citkar.

(3) Op verzoek van de klant verzekert Citkar het transport voor de levering; de klant draagt de eventuele kosten hiervoor.

Afdeling 6 Aansprakelijkheid voor gebreken

(1) Overeenkomstig § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) worden aanspraken van de klant wegens gebreken geldend gemaakt onder de voorwaarde dat de klant naar behoren heeft voldaan aan de verplichtingen tot het onderzoeken van de goederen en het meedelen van eventuele gebreken.

(2) Indien het verkoopobject een gebrek vertoont, heeft de klant het recht, naar eigen keuze, om herstel van het gebrek of om levering van een nieuwe zaak zonder gebreken te verzoeken. In geval van herstel van het gebrek of levering van een vervangende zaak is Citkar verplicht alle kosten te dragen die noodzakelijk zijn voor deze latere nakoming, in het bijzonder voor transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, voor zover deze niet toenemen doordat het verkoopobject op een andere plaats dan de plaats van nakoming wordt afgeleverd.

(3) Indien de rectificatie mislukt, heeft de klant het recht om naar eigen goeddunken de overeenkomst op te zeggen of een korting te eisen.

(4) Indien de klant aanspraken op schadevergoeding doet gelden die berusten op opzet of grove nalatigheid, met inbegrip van opzet of grove nalatigheid van de vertegenwoordigers of hulppersonen van Citkar, is Citkar aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen. Voor zover Citkar geen opzet kan worden verweten, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de schade die voorzienbaar is of normaliter kan ontstaan.

(5) Indien Citkar opzettelijk een wezenlijke contractuele verplichting schendt, is zij aansprakelijk overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Ook hier is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de schade die voorzienbaar is of typisch kan ontstaan.

(6) Indien de klant als gevolg van een nalatige plichtsverzaking recht heeft op schadevergoeding in plaats van op een latere prestatie, is de aansprakelijkheid van Citkar beperkt tot vergoeding van de schade die voorzienbaar is of typisch kan ontstaan.

(7) De aansprakelijkheid voor toerekenbaar letsel van leven, lichaam of gezondheid blijft onverlet; dit geldt ook voor de verplichte aansprakelijkheid overeenkomstig de productaansprakelijkheidswet.

(8) Tenzij hierboven anders is bepaald, is aansprakelijkheid uitgesloten.

(9) De verjaringstermijn voor garantieclaims is 24 maanden, gerekend vanaf de overdracht van het risico.

(10) De verjaringstermijn in het geval van een beroep op levering volgens §§ 478, 479 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) blijft onaangetast; gerekend vanaf de levering van de gebrekkige zaak bedraagt deze vijf jaar.

Afdeling 7 Hoofdelijke aansprakelijkheid

(1) Een verdergaande aansprakelijkheid voor schade dan in § 6 is bepaald, is uitgesloten, ongeacht de juridische aard van de ingediende vordering. Dit geldt volgens § 823 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) in het bijzonder voor schadeclaims die voortvloeien uit culpa in contrahendo, uit ander plichtsverzuim of uit onrechtmatige aanspraken op schadevergoeding voor beschadigd eigendom.

(2) De in punt (1) genoemde beperking geldt ook, voor zover de klant in plaats van schadevergoeding vergoeding van nutteloze kosten eist.

(3) Voor zover de aansprakelijkheid voor schade jegens Citkar is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook ten aanzien van de persoonlijke aansprakelijkheid voor schade van de werknemers, vertegenwoordigers en hulppersonen van Citkar.

Afdeling 8 Behoud van eigendomsrecht

(1) Citkar behoudt zich de eigendom van het verkoopobject voor totdat alle betalingen uit de leveringsovereenkomst zijn ontvangen. Indien de klant zich in strijd met de overeenkomst gedraagt, in het bijzonder in geval van betalingsverzuim, heeft Citkar het recht het verkoopobject terug te nemen. Indien Citkar het verkoopobject terughaalt, geldt dit als een terugtrekking uit de overeenkomst. Na terugneming van het verkoopobject heeft Citkar het recht het verkoopobject door te verkopen; de opbrengst van deze verkoop wordt aangewend ter vermindering van de schulden van de afnemer – onder aftrek van de desbetreffende gebruikskosten.

(2) De klant is verplicht om het verkoopobject met zorg te behandelen; in het bijzonder is de klant verplicht om het op eigen kosten voldoende tegen vervangingswaarde te verzekeren tegen brand-, water- en diefstalschade. Indien onderhouds- en inspectiewerkzaamheden noodzakelijk zijn, dient de klant deze tijdig en op eigen kosten uit te voeren.

(3) Bij inbeslagneming of andere ingrepen door derden moet de klant Citkar onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen, zodat Citkar overeenkomstig § 771 ZPO (Duits Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) in rechte kan optreden. Voor zover de derde niet in staat is Citkar de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een rechtsvordering overeenkomstig § 771 ZPO te vergoeden, is de klant aansprakelijk voor de door Citkar geleden schade.

(4) De klant heeft het recht het verkoopobject in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen; in dit geval draagt hij echter alle vorderingen ter hoogte van de eindfactuur (inclusief BTW) die hij uit de doorverkoop op zijn afnemers of derden heeft, over aan Citkar, ongeacht of het verkoopobject zonder of na bewerking is doorverkocht. Ook na de overdracht is de afnemer tot inning van deze vordering bevoegd. Dit laat onverlet de bevoegdheid van Citkar om de vordering zelf te innen. Citkar verplicht zich echter de vordering niet te innen zolang de afnemer zijn betalingsverplichtingen uit de geïncasseerde opbrengsten nakomt, niet in betalingsverzuim is en met name geen aanvraag tot het openen van een akkoord of insolventieprocedure is ingediend of betalingen niet zijn opgeschort. Is dit wel het geval, dan kan Citkar eisen dat de afnemer Citkar informeert over de overgedragen vorderingen en hun debiteuren, alle voor de inning noodzakelijke informatie verstrekt, de relevante documenten overhandigt en de debiteuren (derden) van de overdracht in kennis stelt.

(5) De verwerking of transformatie van het verkoopobject door de afnemer geschiedt steeds voor rekening van Citkar. Indien het verkoopobject e wordt verwerkt met andere objecten die niet aan Citkar toebehoren, verkrijgt Citkar de mede-eigendom van het nieuwe object in de verhouding van de waarde van het verkoopobject (eindfactuurbedrag, inclusief BTW) tot de andere verwerkte objecten op het moment van verwerking. Voor het overige geldt voor de door verwerking ontstane zaak hetzelfde als voor de onder voorbehoud geleverde verkoopzaak.

(6) Indien het verkoopobject wordt verwerkt met andere objecten die niet aan Citkar toebehoren, verkrijgt Citkar de mede-eigendom van het nieuwe object in de verhouding van de waarde van het verkoopobject (eindfactuurbedrag, inclusief BTW) tot de andere verwerkte objecten op het moment van verwerking. Indien de vermenging zodanig plaatsvindt dat de zaak van de afnemer als hoofdzaak moet worden aangemerkt, wordt geacht te zijn overeengekomen dat de afnemer het mede-eigendom naar rato aan Citkar overdraagt. De afnemer behoudt alsdan de uitsluitende of mede-eigendom van de ontstane zaak ten behoeve van Citkar.

(7) Citkar verbindt zich ertoe de haar toekomende zekerheden op verzoek van de klant vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van de zekerheden van Citkar de te waarborgen vorderingen met meer dan 10 % overschrijdt; de keuze van de vrij te geven zekerheden berust bij Citkar.

Afdeling 9 Bevoegde rechter, plaats van uitvoering

(1) de vestigingsplaats van Citkar is de plaats van bevoegdheid. Citkar heeft ook het recht de klant te dagvaarden voor de rechtbank van zijn vestigingsplaats.

(2) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.

(3) Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, is de plaats van uitvoering de vestigingsplaats van Citkar.

Onze algemene voorwaarden te huur vindt u hier

Onze servicevoorwaarden te huur vindt u hier