Verklaring van herroeping

Herroepingsrecht
U hebt het recht dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Citkar GmbH Pyramidenring 12 12681 Berlijn, Duitsland, vertrieb@citkar.com, Telefoon: +49 (30) 5490 668-40) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de gunstigste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terug. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons de herroeping van deze overeenkomst meedeelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen wanneer u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U zult alleen voor waardevermindering van de goederen moeten betalen als deze waardevermindering te wijten is aan behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de toestand, eigenschappen en werking van de goederen.

Voorbeeldformulier voor herroeping (Indien u de overeenkomst wilt herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te zenden). Aan Citkar GmbH, Pyramidenring 12, 12681 Berlijn, Duitsland, vertrieb@citkar.com – Ik/wij (*) herroep hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de verlening van de volgende dienst (*) – Besteld op (*)/ontvangen op (*) – Naam van consument(en) – Adres van consument(en) – Handtekening van consument(en) (alleen in geval van mededeling op papier) – Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Annuleringsvoorwaarden gemaakt met de Trusted Shops legal text editor in samenwerking met Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.